prof. dr hab. Joanna Głodkowska

prof. dr hab. Joanna Głodkowska

Stanowisko: profesor zwyczajny

Jednostka: dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej

                   kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki Specjalnej

E-mail: jglodkowska@aps.edu.pl

Kariera naukowa

 • doktor habilitowany nauk humanistycznych, specjalność : pedagogika, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (1999)
 • doktor nauk humanistycznych, Wydział Pedagogiczny, Uniwersytet Warszawski (1983)
 • magister pedagogiki specjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii   Grzegorzewskiej (1977)

Zainteresowania naukowe

Główne zainteresowania koncentrują się w obszarach diagnostyki psychopedagogicznej, dydaktyki specjalnej, orientacji metodologicznych w pedagogice specjalnej, implikacji pozytywnych w rehabilitacji.

 • Diagnostyka pedagogiczna uczniów z lekką niepełnosprawnością intelektualną (wrażliwość edukacyjna, osiągnięcia edukacyjne, umiejętności przystosowawcze, zdolności twórcze, wyuczona bezradność, środowiskowe uwarunkowania specjalnych trudności w uczeniu się)
 • Budowanie modeli teoretycznych i konstruowanie narzędzi diagnostycznych służących rozpoznawaniu, interpretowaniu możliwości psychospołecznych osób z lekką niepełnosprawnością intelektualną w realizacji zadań rozwojowych.
 • Opracowywanie metod terapeutyczno-edukacyjnych (np. metoda baśniowych spotkań, radość zpoznawania przestrzeni) oraz eksperymentalna ocena ich skuteczności
 • Dydaktyka specjalna jako obszar analiz teoretycznych oraz ustaleń empirycznych nad przebiegiem i efektami kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Najważniejsze publikacje

Autorka pięciu książek z zakresu pedagogiki specjalnej, redaktor naukowy (5) i współautorka (4) publikacji zbiorowych podejmujących problematykę szeroko rozumianej niepełnosprawności oraz autorka artykułów.

Głodkowska, J. (1999). Poznanie ucznia szkoły specjalnej. Wrażliwość edukacyjna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim- diagnoza i interpretacja. Warszawa: WSiP.

Głodkowska, J. (2000). Pomóżmy dziecku z upośledzeniem umysłowym doświadczać przestrzeni. Orientacja przestrzenna w teorii, diagnozie, rozwoju dziecka. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (2001). Zabawa i nauka w kręgu baśni. Metoda wspomagania wrażliwości edukacyjnej  dziecka lekko upośledzonego umysłowo w wieku wczesnoszkolnym. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (2012). Konstruowanie umysłowej reprezentacji świata.  Diagnoza, możliwości rozwojowe i edukacyjne dzieci z lekką niepełnosprawnością intelektualną w aspekcie stałości i zmienności w pedagogice specjalnej. Kraków: Impuls.

Głodkowska, J. (red.) (2002). Roczniki Pedagogiki Specjalnej Nr 12/13. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (red.) (2010, 2012). Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Podręcznik akademicki. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (red.) (2011). Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ogólnodostępnej. Wybrane zagadnienia teoretyczne, diagnostyczne i metodyczne. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (red.) (2012). Roczniki Pedagogiki Specjalnej.Pedagogika specjalna w rozpoznawaniu znaczeń, diagnozowaniu potrzeb i wyzwalaniu nadziei. Nr 14. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Głodkowska, J. (1999). Analiza czynnikowa wrażliwości edukacyjnej jako źródło wymiarów poznania uczniów rozpoczynających klasę pierwszą szkoły specjalnej. Psychologia Wychowawcza, Nr 3.

Głodkowska, J. (2003). Przestrzeń rehabilitacyjna w otoczeniu osób
z niepełnosprawnością intelektualną –ujęcie koncepcyjne. Ruch Pedagogiczny, Nr 5-6.

Głodkowska, J. (2005). Optymizm czy pesymizm w stylu wyjaśniania stosowanym przez młodzież z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Człowiek- Niepełnosprawność- Społeczeństwo, Nr 1.

Pełnione ważne funkcje

 • dziekan Akademii Pedagogiki Specjalnej   im. Marii Grzegorzewskiej (2002-2004)           
 • prorektor ds. dydaktyki Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej (2004-2005)
 • dyrektor Instytutu Pedagogiki Specjalnej (od 2004) 
 • kierownik Zakładu Terapii Pedagogicznej (od 2000 do 2004)
 • kierownik Zakładu Podstaw Pedagogiki Specjalnej (od 2004)
 • redaktor naczelna czasopisma naukowego Człowiek- Niepełnosprawność- Społeczeństwo (od 2005)
 • członek rady naukowej czasopisma Nowa Audiofonologia (od 2010)
 • członek American Association on Intellectual and Developmental Disabilities (od 2013)
 • kierownik grantu MENiS w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli (1998-2001)
 • kierownik projektu "Studia podyplomowe dla nauczycieli
  w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu (2005- 2007)
 • kierownik projektu „Pedagogika specjalna- nowa specjalność” (2009-2013).
 • kierownik projektu „Pedagog specjalny w edukacji integracyjnej i włączającej- studia podyplomowe” (2009-2011).
 • kierownik projektu „Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” (2010-2011)