dr Ewa Wapiennik- Kuczbajska

dr Ewa Wapiennik- Kuczbajska

Stanowisko: adiunkt

Jednostka: Instytut Pedagogiki Specjalnej, Zakład Pedagogiki Niepełnosprawnych Intelektualnie

E-mail: wapiennik@aps.edu.pl 

Kariera naukowa:

 2005 – doktorat z nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Akademia Pedagogiki Specjalnej

2000 – dyplom z zakresu Human Resources, Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej w Warszawie

1998 – dyplom Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka w Warszawie

1996 – magisterium z pedagogiki specjalnej, Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej w Warszawie (obecnie APS)

 Zainteresowania naukowe:

prawa człowieka a osoby z niepełnosprawnością, jakość życia osób z niepełnosprawnością,

 Wybrane publikacje:

 Ho, E., James, N., Brown, I., Firkowska-Mankiewicz, A., Zasepa, E., Wolowicz, A., & Wapiennik, E. (2013). Family quality of life of Polish families with a member with intellectual disability. Journal on Developmental Disabilities, 19(2), 36-42.

Wapiennik, E. (2012) Fundamental Rights situation of persons with mental health problems and persons with intellectual disabilities: desk report POLAND, European Union Agency for Fundamental Rights (publikacja internetowa)

Wapiennik, E. (2010). Poland - Report on equality of educational and training opportunities for young disabled people; Academic Network of European Disability Experts (publikacja internetowa)

Zasępa, E., Wapiennik, E., Wołowicz, A. (2009) Znaczenie relacji z innymi dla jakości życia rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. W: M. Baryluk, M. Wawrzak-Chodaczek Wartości w komunikacji różnych grup społecznych. Wyd. A. Marszałek

Wapiennik, E. (2008) Comparative Policy Brief: Status of Intellectual Disabilities in the Republic of Poland. Journal of Policy and Practice in Intellectual Disabilities, 5

Wapiennik, E. (2008) Country Report Poland. W: The Specific Risks of Discrimination Against Persons In Situation of Major Dependence or with Complex Needs, Brussels: Inclusion Europe

Wapiennik, E. (2008). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną a system poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy. W: Raport podsumowujący działalność Centrum Doradztwa Zawodowego i Wspierania Osób Niepełnosprawnych Intelektualnie, Warszawa: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Wapiennik, E. (2008) Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną – ochrona czy przyczyna wykluczenia społecznego, W: L. Frąckiewicz (red.) Przeciw wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, Warszawa: IpiSS

Wapiennik, E. (2007) Zatrudnianie osób z niepełnosprawnością intelektualną – 'od dopasowania ludzi do pracy’ do ‘dopasowania pracy do ludzi’, W: M. Kurek (red.) Wspierania osób z niepełnosprawnością intelektualną. Teoria i praktyka, Szczecin: PSOUU

Wapiennik, E. (2007) Structures and organizations for supporting the employment of disabled people. W: A. Daskalopoulos, K. Czerwińska, & J. Kuczyńska-Kwapisz (red.) Good Practices in Rehabilitation of Persons with Disabilities. Italy-Poland-Greece. Warszawa:  APS

Wapiennik, E. (2006) Ochrona osób z niepełnosprawnością intelektualną przed dyskryminacją w zatrudnieniu, W: J. Głodkowska & A. Giryński (red.) Rehabilitacja społeczna i zawodowa osób z niepełnosprawnością intelektualną, Warszawa: AKAPIT

OSI/EUMAP (E. Wapiennik – współautor) (2005). Rights of People with intellectual disabilities. Access to Education and Employment. Poland. Bupadest: OSI

Wapiennik, E. (2005) Działania Unii Europejskiej na rzecz osób z niepełnosprawnością. W: D. Gorajewska (red.) Społeczeństwo równych szans, Warszawa: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji

Wapiennik, E. (2004) Sytuacja zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce. W: L. Frąckiewicz & W. Koczur (red.) Niepełnosprawni a praca, Katowice: Akademia Ekonomiczna.

Wapiennik, E. & Piotrowicz, R. (2003) Niepełnosprawny w środowisku lokalnym. Łódź: RCPS

Wapiennik, E. & Piotrowicz, R. (2002) Niepełnosprawny – pełnoprawny obywatel Europy. Warszawa:  UKIE

Wybrane projekty badawcze:

 2012-2013- międzynarodowy projekt badawczy „ Study on Progress Achieved in the Implementation by the EU of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities and the European Disability Strategy 2010-2020” (JUST/2012/DISC/PR/0072/A4), Human European Consultancy, Holandia

 2010-2011- międzynarodowy projekt badawczy “Fundamental Rights of Persons with Intellectual Disabilities and Persons with Mental Health Problems” (D/SE/10/02), Human European Consultancy, Holandia

2007–2009- projekt badawczy „Jakość życia osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz jakość życia rodzin dzieci z niepełnosprawnością intelektualną (badania statutowe APS, BST 090/7-II), kierownik projektu: E. Zasępa, współwykonawca: A. Wołowicz

2007-2008- międzynarodowy projekt badawczy „Study on the specific risks of Discrimination against persons in situation of major dependence or with complex needs” (DG EMPL VT/2006/014), University of Siegen, Niemcy, Inclusion Europe, Belgia

2003-2005- międzynarodowym projekt badawczy „Monitoring Access to Education and Employment for People with Intellectual Disabilities”, OSI's EU Monitoring and Advocacy Program (EUMAP) and Mental Health Initiative

Współpraca międzynarodowa:

od 2013- członek międzynarodowego Naukowego Komitetu Doradczego przy projekcie „DISCIT – Making Persons with Disabilities Full Citizens”, 2013-2016 (FP7-SSH2012-2), NOVA – Norvegian Social Research, Norwegia

 od 2008- członek Academic Network of European Disability Experts (zob. www.disability-europe.net), akademickiej sieci ekspertów ds. niepełnosprawności powołanej na zlecenie Komisji Europejskiej

 2007–2008- trzymiesięczny staż naukowy na Uniwersytecie w Kent (Tizard Centre) oraz Uniwersytecie w Lancaster (Institute for Health Research) w Wielkiej Brytanii - stypendium UNESCO

Udział w międzynarodowych projektach badawczych oraz licznych konferencjach międzynarodowych. Członkostwo w International Association for the Scientific Study of Intellectual Disabilities oraz American Association on Intellectual and Developmental Disabilities.

Pełnione funkcje:

2007 – 2009        kierownik studium podyplomowego „oligofrenopedagogika” w ramach projektu  „Studia podyplomowe dla nauczycieli w zakresie ICT, języków obcych oraz drugiego przedmiotu” współfinansowane przez EFS.

Hobby i zainteresowania pozanaukowe:
Kultura Azji